Witamy na stronie akcyza.net - Celem strony jest zebranie kompleksowej wiedzy i informacji o akcyzie w jednym miejscu.

Wiadomości bieżące

Zmiany w podatku akcyzowym

08.11.2017r.

Polski tytoń o Pakiecie Tytoniowym: Nie spalcie tego!

http://wgospodarce.pl/informacje/42350-polski-tyton-o-pakiecie-tytoniowym-nie-spalcie-tego

 

________________________________________________________________________________________________

Nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.), natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Zasadnicze różnice wprowadzanego wzoru deklaracji AKC-U/S z dotychczas obowiązującą deklaracją AKC-U dotyczą:

- w części C ,,Wysokość podatku akcyzowego’’ w odniesieniu do samochodów osobowych nie znajduje zastosowania pole dotyczące kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy;

- w części D ,,Obliczenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych” znajdują się pola zawierające szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, pozwalające na jego pełną identyfikację i oszacowanie wartości. Są to pola: stan pojazdu (nowy/używany), marka, model pojazdu, rok produkcji, numer VIN, nadwozia, podwozia lub ramy, moc silnika, pojemność silnika, przebieg, rodzaj skrzyni biegów (manualna/automatyczna), sposób napędu (olej napędowy/benzyna/energia elektryczna/gaz do napędu/inne), stan techniczny (nieuszkodzony/uszkodzony z opinią biegłego, uszkodzony bez opinii biegłego). W obecnie obowiązującej deklaracji podatkowej podatnicy podają jedynie dane dotyczące marki, modelu, roku produkcji, pojemności silnika i nr nadwozia samochodu osobowego, jak również ośmiocyfrowy kod CN. Mając na uwadze, że informacje wskazywane przez podatników w dodawanych polach pozwalają na szczegółową identyfikację rodzaju samochodu, w deklaracji AKCU/S zrezygnowano z wymogu podawania kodu CN;

- w części E deklaracji AKC-U/S dodane zostało pole „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL osoby reprezentującej podatnika”, w celu szybszej identyfikację ww. osoby.

Powyższe uszczegółowienie podawanych w deklaracji informacji dotyczących zadeklarowanego pojazdu oraz osoby reprezentującej podatnika umożliwi już na etapie przyjęcia deklaracji szybszą weryfikację wskazanych danych. W przypadku stwierdzenia zaniżenia podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych możliwe będzie szybkie podjęcie działań zmierzających do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania, a co za tym idzie - kwoty podatku akcyzowego.

Zasadnicze różnice wprowadzanego wzoru deklaracji AKC-U/A w porównaniu do dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego polegają na usunięciu danych i pól dotyczących samochodów osobowych. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych”, zaś jej znak został rozszerzony o literę „A”.

Dodatkowo wprowadzono zmianę redakcyjną polegającą na usunięciu pola „Adres e-mail i nr telefonu” z części B.2 „Adres siedziby/adres zamieszkania”, gdyż te dane mogą być wpisane w części E „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” w dotychczasowym polu „Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia uchyla się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Równocześnie jednak projekt rozporządzenia w § 2 przewiduje przepis przejściowy pozwalający na stosowanie, do końca 2018 r., druków deklaracji uproszczonej AKC-U, sporządzonych według wzoru określonego w uchylanym rozporządzeniu, jednak wyłącznie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych. Intencją projektodawcy jest bowiem, aby deklaracje w formie papierowej, które zostały uprzednio wydrukowane i rozdystrybuowane pomiędzy izbami i urzędami administracji skarbowej, mogły być nadal wykorzystane, co uzasadnione jest koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

 

 

Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym precyzuje kwestie korzystania ze zwolnienia od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym całkowicie skażonym, zmiany dotyczą również. rejestracji podmiotów, zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i zabezpieczenia akcyzowego.

 

Co trzeba zmienić w akcyzie

Uproszczenia w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Projekt zakłada :

·         Wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).

·         Zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD).

·         Wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.

·         Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.

·         Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

·         Wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy również w formie elektronicznej, obok istniejącej postaci pisemnej.

·         Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych.

 

·         Przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.

Nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.), natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Zasadnicze różnice wprowadzanego wzoru deklaracji AKC-U/S z dotychczas obowiązującą deklaracją AKC-U dotyczą:

- w części C ,,Wysokość podatku akcyzowego’’ w odniesieniu do samochodów osobowych nie znajduje zastosowania pole dotyczące kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy;

- w części D ,,Obliczenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych” znajdują się pola zawierające szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, pozwalające na jego pełną identyfikację i oszacowanie wartości. Są to pola: stan pojazdu (nowy/używany), marka, model pojazdu, rok produkcji, numer VIN, nadwozia, podwozia lub ramy, moc silnika, pojemność silnika, przebieg, rodzaj skrzyni biegów (manualna/automatyczna), sposób napędu (olej napędowy/benzyna/energia elektryczna/gaz do napędu/inne), stan techniczny (nieuszkodzony/uszkodzony z opinią biegłego, uszkodzony bez opinii biegłego). W obecnie obowiązującej deklaracji podatkowej podatnicy podają jedynie dane dotyczące marki, modelu, roku produkcji, pojemności silnika i nr nadwozia samochodu osobowego, jak również ośmiocyfrowy kod CN. Mając na uwadze, że informacje wskazywane przez podatników w dodawanych polach pozwalają na szczegółową identyfikację rodzaju samochodu, w deklaracji AKCU/S zrezygnowano z wymogu podawania kodu CN;

- w części E deklaracji AKC-U/S dodane zostało pole „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL osoby reprezentującej podatnika”, w celu szybszej identyfikację ww. osoby.

Powyższe uszczegółowienie podawanych w deklaracji informacji dotyczących zadeklarowanego pojazdu oraz osoby reprezentującej podatnika umożliwi już na etapie przyjęcia deklaracji szybszą weryfikację wskazanych danych. W przypadku stwierdzenia zaniżenia podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych możliwe będzie szybkie podjęcie działań zmierzających do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania, a co za tym idzie - kwoty podatku akcyzowego.

Zasadnicze różnice wprowadzanego wzoru deklaracji AKC-U/A w porównaniu do dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego polegają na usunięciu danych i pól dotyczących samochodów osobowych. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych”, zaś jej znak został rozszerzony o literę „A”.

Dodatkowo wprowadzono zmianę redakcyjną polegającą na usunięciu pola „Adres e-mail i nr telefonu” z części B.2 „Adres siedziby/adres zamieszkania”, gdyż te dane mogą być wpisane w części E „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” w dotychczasowym polu „Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia uchyla się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Równocześnie jednak projekt rozporządzenia w § 2 przewiduje przepis przejściowy pozwalający na stosowanie, do końca 2018 r., druków deklaracji uproszczonej AKC-U, sporządzonych według wzoru określonego w uchylanym rozporządzeniu, jednak wyłącznie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych. Intencją projektodawcy jest bowiem, aby deklaracje w formie papierowej, które zostały uprzednio wydrukowane i rozdystrybuowane pomiędzy izbami i urzędami administracji skarbowej, mogły być nadal wykorzystane, co uzasadnione jest koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

 

E PAPIEROSY

Znamy już założenia projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym wprowadzająca opodatkowanie akcyza  e-papierosów i wyrobów nowatorskich – wynikające z wykazu prac legislacyjnych RCL.

W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:

- zastosowanie ogólnych przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu, w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich; w związku z tym, w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne regulacje;

- w zakresie produkcji i przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich stosowanie na terytorium kraju procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w związku z tym obowiązek produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym (rozwiązanie analogiczne jak w przypadku olejów smarowych); równocześnie przewidziano możliwość produkcji poza składem podatkowym, korzystając z instytucji przedpłaty akcyzy, co ma zwłaszcza znaczenie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

- wysokość stawki akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł za 1 mililitr tego płynu, zaś dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 % średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia;

- wprowadzenie przepisów przewidujących stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przez podróżnych;

 - objęcie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy (analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych).

 

Pakiet Tytoniowy

Projekt ustawy z dnia 29.05.2017r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zakłada :

·         obniżenie górnej granicy składanego przez  podmioty pośredniczące zabezpieczenia ryczałtowego z obecnych 30 mln zł do 15 mln zł,

·         wprowadza możliwość dodatkowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego jakim jest hipoteka  na nieruchomości,

·         obowiązek zawierania umów na dostarczanie surowca tytoniowego w terminie do dnia 15 marca roku zbioru,

·         zadania w zakresie monitorowania oraz nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca tytoniowego będzie wykonywała, Agencja Rynku Rolnego,

·         Planuje się ponadto utworzyć rejestr producentów surowca tytoniowego oraz wprowadzić obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru. Uzyskanie wpisu do powyższego rejestru będzie warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu.

Projekty: rozporządzenia 
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista? typeId=2&typeId=10&_typeId=1&title=&createDateFrom=&createDateTo=&progress=&applicantId=&number=&_isUEAct=on&_isTKAct=on&_isActEstablishingNumber=on&_isSeparateMode=on&_isDU=on&_isNumerSejm=on#list

Projekty: ustawy
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?typeId=2

Nowa definicja piwa

Przemysł piwowarski przedstawia nową definicje piwa

Związek zawodowy Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich zaprezentowało, w trakcie Sejmowej Komisji Rolnictwa obradującej na temat tej branży, definicje piwa, którą chcą dobrowolnie stosować. Wcześniej rozmawiano o niej w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z tą definicją „Piwo jest napojem otrzymywanym w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej. Brzeczkę produkuje się ze słodu browarnego oraz wody, z dodatkiem chmielu lub produktów chmielowych, bez dodatków lub z dodatkiem surowców niesłodowanych oraz dozwolonych substancji. Łączna ilość dodawanych surowców niesłodowanych nie może zastąpić więcej niż 45% słodu we wsadzie surowcowym. Do piwa mogą być dodane: składniki będące żywnością, dozwolone substancje dodatkowe oraz pomagające w przetwarzaniu. „

Co to oznacza dla konsumenta – tylko tyle, że piwo będzie piwem, albo aż tyle.

Jest to powrót do definicji wynikającej z norm polskich, które niestety przestały obowiązywać.

 

Obecnie powstaje pytanie jak przenieść tą definicję na grunt podatkowy, do poboru podatku akcyzowego stosowana jest klasyfikacja CN, która posługuje się własnymi opisami tego wyrobów.