Witamy na stronie akcyza.net - Celem strony jest zebranie kompleksowej wiedzy i informacji o akcyzie w jednym miejscu.

Wiadomości bieżące

Nowe wzory banderol

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zakłada :

·      wprowadzenie nowych, zmniejszonych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy oraz określenie sposobu nanoszenia  tych znaków akcyzy na twarde opakowania jednostkowe papierosów.

·         projekt rozporządzenia zakłada również wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmodyfikowanych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, które będą zawierały kod 2D. W 2015 r. wprowadzono kod 2D na banderolach na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy.

 

07.03.2018r.

Zwolnienie z akcyzy samochodów elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem

 

Projektowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, ustanawiające zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzany wodorem.

 

Dla pojazdów hybrydowych zostało zastosowane zwolnienie czasowe do dnia 1 stycznia 2021 r. ale tylko tych z możliwością podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

22.01.2018 r.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym proponowane w projekcie, który będzie procedowany w 2018 roku

 

I.                     Wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).

II.                   Zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD).

III.                 Wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.

IV.                Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.

V.                  Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

VI.                Dostosowanie przepisu określającego system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz uniwersalizacja przywołanych w nim standardów ISO.

VII.               Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

VIII.             Wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy również w formie elektronicznej, obok istniejącej postaci pisemnej.

IX.                 Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych.

X.                   Przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.

XI.                 Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych. 

07.01.2018r.